برای بستن ESC را بزنید

زمین شناسی

پاورپوینت هوازدگی

0

پاورپوینت هوازدگی مجموعه فرآیندهایی که موجب خردشدن فیزیکی وتجزیه شیمیایی سنگ ها وکانیها درسطح یانزدیک سطح زمین می شوند بدون آنکه موادحاصله ازمحل خودجابجا شوند درحالی که فرسایش همواره مستلزم حمل…

ادامه مطلب

پاورپوینت بررسی هاله های لیتوژئوشیمیایی وهاله های هیدرو ژئوشیمیایی

0

پاورپوینت بررسی هاله های لیتوژئوشیمیایی وهاله های هیدرو ژئوشیمیایی نمونه برداری از توده کانساری وسنگهای درونگیر آنها در سطح وعمق برداشته می شود. نمونه برداری از مقطع های عرضی يا…

ادامه مطلب

پاورپوینت نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها برای مطالعه میانبارهای سیال

0

پاورپوینت نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها برای مطالعه میانبارهای سیال  •راحت ترین و ارزانترین روش نگه داری چیپس ها استفاده از ظروف پلاستیکی مخصوص نگه داری فیلم های…

ادامه مطلب