تست های طبقه بندی شده شیمی نظام قدیم

تست های طبقه بندی شده شیمی نظام قدیم

به نام خدا
نام محصول: تست های طبقه بندی شده شیمی نظام قدیم
توضیحات:
این محصول از فروشگاه ضربان مخصوص نظام قدیم است. البته، در برخی موضوعات برای نظام جدید نیز مناسب است ولی توصیه ما برای استفاده از این محصول برای نظام قدیم است.
موضوعات اصلی تست ها:
استوکیومتری
واکنش های شیمیایی
اسید و باز
الکتروشیمیایی
ترکیبات آلی
ترکیبات کووالانسی
ترکیبات یونی
تعادل
جدول تناوبی
خواص عناصر
ساختار اتم
سینتیک شیمیایی
محلول ها…

تست های شیمی,تست های نظام قدیم,تست های شیمی نظام قدیم,نظام قدیم,شیمی,تست شیمی