تست های طبقه بندی شده زبان نظام قدیم

تست های طبقه بندی شده زبان نظام قدیم

به نام خدا
نام محصول: تست های طبقه بندی شده زبان نظام قدیم
توضیحات:
این محصول از فروشگاه ضربان مخصوص نظام قدیم است. البته، در برخی موضوعات برای نظام جدید نیز مناسب است ولی توصیه ما برای استفاده از این محصول برای نظام قدیم است.
موضوعات اصلی تست ها:
گرامر
لغات
ریدینگ
کلوزتست…

تست های زبان,تست زبان,تست نظام قدیم,تست های زبان نظام قدیم,تست زبان نظام قدیم,زبان نظام قدیم,تست های زبان انگلیسی نظام قدیم